Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych – najważniejsze informacje

Informacje ogólne
Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi osobowymi Użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób zbieramy dane Użytkowników?

Z jednej strony dane Użytkowników zbierane są w momencie ich przekazania. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.
W jakim celu wykorzystujemy dane Użytkowników?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników.

Jakie prawa ma Użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat źródła, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Ma on również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tych kwestiach oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych Użytkowników. Zachowujemy dane osobowe Użytkowników w poufności i postępujemy z nimi w sposób zgodny z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych oraz z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować Użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych określa, jakie dane zbieramy oraz jak je wykorzystujemy. Zawiera ono także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Pragniemy poinformować, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może być obarczone lukami bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

AUTOTHERM – L. Brümmendorf GmbH & Co. KG
Luxemburger Straße 39
54649 Waxweiler
tel.: +49 6554 92880
e-mail: info@autotherm.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych możliwe jest tylko za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Właściwym
organem nadzoru w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa ta strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako administratora strony przez Użytkowników. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.
Jeżeli szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez Użytkowników nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, zablokowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów Użytkownicy mają w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec otrzymywania korespondencji reklamowej

Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczania noty prawnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych bez wyraźnego zamówienia jest stanowczo zabronione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowo wymagany inspektor ds. ochrony danych
Wyznaczyliśmy w naszej firmie inspektora ochrony danych osobowych.

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka (pliki cookie)
Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest jeszcze bardziej efektywna, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna Użytkownikom. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.
Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty Użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas kolejnej wizyty.
Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez Użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie Użytkownika w internecie), będą one omówione oddzielnie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę Użytkownika. Są to informacje o:

  • Typie i wersji przeglądarki
  • systemie operacyjnym
  • odsyłaczu URL
  • nazwie hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzinie żądania serwera
  • adresie IP

Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy
Jeśli Użytkownik prześle nam zapytanie na formularzu kontaktowym, dane z formularza łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną u nas zapisane w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Bez zgody Użytkownika dane te nie będą przekazywane dalej.
Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są zatem wyłącznie za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Procesy przetwarzania danych zrealizowane do chwili wycofania zgody pozostają zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.
Dane wprowadzone przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają w mocy.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google reCAPTCHA
Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Jego dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
reCAPTCHA ma na celu weryfikację, czy dane podawane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzane są przez osobę, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie Użytkownika odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych elementów. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę. Do celów analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej lub ruchy myszą wykonywane przez Użytkownika). Dane zebrane w trakcie analizy są przekazywane do Google.
Analizy reCAPTCHA działają w pełni w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o przeprowadzaniu analizy.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed bezprawną zautomatyzowaną inwigilacją i przed spamem.
Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i Oświadczenia o ochronie danych można znaleźć na poniższych stronach internetowych: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google
Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google, służące do jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy Użytkownik odwiedza stronę, jego przeglądarka umieszcza wymagane czcionki internetowe w pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację o tym, że nasza strona internetowa została wywołana przez dany adres IP Użytkownika. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli czcionki internetowe przeglądarki nie są obsługiwane, komputer użyje czcionki domyślnej.
Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
Ta strona, za pośrednictwem interfejsu oprogramowania aplikacji (API) wykorzystuje usługę Google Maps. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie jego adresu IP. Zasadniczo informacje te są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Podmiot udostępniający tę stronę internetową nie ma wpływu na to przekazywanie danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszej oferty online Użytkownikom oraz ułatwienie im odnalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.